Výzva verejnosti

So zreteľom na nepreberanie komplexných ustanovení z  medzinárodných zmlúv, dohovorov a paktov

My občania vyzývame verejne činné osoby, verejných činiteľov a zvolených zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky, aby zabránili vysťahúvaniu rodín žijúcich v ich jedinom obydlí, aby ratifikovali Právo na bývanie z Európskej sociálnej charty revidovanej, aby zmenili Exekučný poriadok tak, že vymožené plnenie z majetku povinného na úhradu pohľadávok má prednosť pred uspokojením trov exekútora, aby exekučným titulom bolo výlučne rozhodnutie súdu, aby exekúcii nepodliehali prostriedky na bežnom účte do výšky životného minima každý mesiac, všetky sociálne dávky , výživné deťom a dospelým, aby nezdaniteľná čiastka bola uzákonená vo výške trojnásobku terajšieho životného minima alebo 600 EUR mesačne, aby zanikla povinnosť platiť povinné poistné na základné zdravotné poistenie, aby sa zvýšila suma životného minima na čiastku 600 EUR mesačne, rovnako minimálna mzda a rovnako sa tak upravili všetky sociálne dávky a dôchodky, aby štát reštrukturalizoval občanov podľa inflácie vyhodnotenej štatistickým úradom každoročne, aby námietky vlastníkov v Katastri nehnuteľností posudzovali výlučne súdy Slovenskej republiky, aby bol vytvorený nezávislý kontrolný orgán na dodržiavanie zákonnosti a ochranu práv a pravom chránených záujmov, aby petície občanov prejednávali príslušné súdy Slovenskej republiky.

My občania sme tu na pomoc občanom.

 

X

Pin It on Pinterest

X