Povedali mi, že keď nemám z čoho zaplatiť dlh, tak pôjdem do basy.

TAKTO SOM ZVÍŤAZIL NAD NEBANKOVKOU TRILA FINANCE:

(Podobné ako Ferratum bank).

Na začiatku roka 2014 som si začal požičiavať eurá aj od nebankovej spoločnosti TRILA FINANCE. Ide o nebankovku, ktorá v tom čase (2014) poskytovala krátkodobé pôžičky na niekoľko dní a za poskytovanie pôžičiek požadovali odplatu ako poplatok za poskytnutie pôžičiek. Pomyslel som si, fajn. Ak by bolo treba budem si môcť kúpiť napríklad nový rybársky prút alebo navijak ak by bolo treba. Štyri pôžičky som zaplatil a niekoľko krát som využil aj predĺženie splatnosti pôžičky, Koncom roka 2014 som si požičal 300 Eur na 25 dní a za poskytnutie pôžičky požadovali sumu 81 Eur, takže dokopy som mal zaplatiť v dvadsiaty piaty deň sumu 381 Eur. Raz som zaplatil predĺženie splatnosti pôžičky 60 Eur na ďalších niekoľko dní. No a potom som už nemal na zaplatenie dlžnej sumy 381 Eur, a ani na predĺženie splatnosti pôžičky. Začiatkom roka 2015 mi zatelefonovali, že meškám zo zaplatením pôžičky. Poslali mi aj 4 upomienky. Slušne som im vysvetlil situáciu, že môžem splácať dlh po 10 – 15 Eur mesačne. Nejaká mladá mi cez telefón povedala, že no nemáte z čoho zaplatiť, tak pôjdete do basy….hovorí mi. Bolo mi čudné čo povedala. Už začiatkom roka 2015 som hľadal na internete články o nebankovkách. Natrafil som na združenia na ochranu spotrebiteľa, na články o neprijateľných zmluvných podmienkach a na brožúrku Brániť sa oplatí. Natrafil som aj na združenie Slobodný občania Slovenska a to mi odpísala Kristína Ulmanová, že aby som jej do mailu napísal o svojich problémoch.
(S nebankovkami podotýkam). Neskôr sme sa stali facebookový priatelia a povedala mi, že si mám prečítať §52, §53, §54 Občianskeho zákonníka. Poslúchol som ju, nebol som leniví. Jeden mesiac som zaplatil nebankovke 10 Eur. Druhý mesiac som zaplatil 15 Eur a tretí mesiac 10 Eur. Stiahol som si zmluvu z môjho profilu na ich internetovej stránke TRILA FINANCE.sk a poslal som ju pánovi Hercegovi zo združenia na ochranu spotrebiteľa HOOS na jeho adresu do Turčianskych Teplíc. Pán Herceg mi povedal, že však v tej zmluve nie sú žiadne údaje, ktoré majú byť v zmluve. V lete 2015 som poslal list nebankovej spoločnosti (trošku mrzký). Asi o 30 dní mi prišla odpoveď, že oni majú v zmluvách všetko v poriadku. Ale už som mal prehľad čo ako a vedel som, že to nie je pravda čo mi odpísali. O niekoľko dní som im napísal znova. Asi o 30 dní mi poslali presne takú istú odpoveď ako pred tým. No a ja som im znova napísal. A to už som mal vedomosť o tom, že na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR sa nachádzajú rozsudky zo súdov verejne dostupné a dajú sa aj stiahnúť do PC. Od roka 2015 je internetová stránka MSSR moja veľká kamoška. Dal som si vyhľadať rozsudky TRILA FINANCE. Super našlo a ukázalo mi niekoľko rozsudkov. Samozrejme, že som si ich hneď prečítal. Dočítal som sa že v rozsudkoch sa píše, že pôžička je bezúročná a bezpoplatková a že žalobca – TRILA FINANCE má nárok len na zaplatenie istiny alebo zostatku istiny. Odplatu a zmluvnú pokutu súdy zamietli. Toto bola voda na môj mlyn. Zase som bol múdrejší a ešte odvážnejší. V apríli 2016, keď som už veľmi dobre poznal celkovú situáciu nebankovky – spotrebitelia – vymáhači som podal žalobu na Okresnom súde Martin ohľadom vydania bezdôvodného obohatenia a určenia, že predmetné pôžičky sú bezúročné a bezpoplatkové. Potom mi prišlo zo súdu písomné vyjadrenie od právneho zastúpenia protistrany a ja som sa vyjadril písomne k ich vyjadreniu. Samozrejme všetko popreli. Na deň 3.12.2016 mi prišlo predvolanie na súd. Na súd som sa dostavil ale na súd sa nedostavil nikto od žalovanej strany. Bolo odročené. Začiatkom roka 2017 mi prišlo zo súdu uznesenie, že súd pripúšťa zmenu účastníka konania na strane žalovanej (SILVERSIDE). Tak som hneď reagoval a napísal som na súd nasledovné aj som tento článok zverejnil:
POZOR AJ NA TAKÉTO PRÍPADY !!! STALO SA MI…v roku 2014 som si požičiaval peniaze aj od nebankovky TRILA FINANCE. Sú to podobné pôžičky ako napríklad FERRATUM BANK ALEBO SMSCREDITS. Poslednú piatu pôžičku som nezaplatil koncom roka 2014. Na jar 2016 som podal žalobu, aby ich súd zaviazal, aby mi vydali bezdôvodné obohatenie s tým, že im potom z vrátenej sumy ja vrátim zostatok istiny 205 eur…oni odo mňa žiadali 346 eur. Ich pôžičky sú bezúročné a bez poplatkov o čom svedčia aj rozsudky zo súdov zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Koncom roka 2016 sa žalovaný prostredníctvom právneho zástupcu vyjadril k žalobe, samozrejme žalovaný má v zmluvách všetko v poriadku a ja som sa vyjadril k ich vyjadreniu. V novembri 2016 bolo pojednávanie odročené, právna zástupkyňa žalovaného TRILA FINANCE sa ospravedlnila, že musí byť doma s chorím dieťaťom. (Sakra to bola asi nejaká mladšia kosť – smiech). V decembri 2016 malo byť ďalšie pojednávanie. Asi 2 hodiny pred pojednávaním mi zo súdu u nás v Martine volala ženská, že aby som nechodil na pojednávanie, pretože musí byť odročené, jednalo sa zo strany žalovaného o zmenu účastníka v konaní. Čo to, pomyslel som si. Asi niečo vymysleli proti mne a hneď som si spomenul na vymáhačov. V januári 2017 mi prišlo uznesenie, že súd pripúšťa nového účastníka do konania a účastníka konania TRILA FINANCE z konania vylučuje. Jednalo sa o nových vymáhačov od roku 2015 SILVERSIDE. Ihneď som kontaktoval Kristína Ulmanová. Na konci uznesenia bolo napísané, že odvolanie nie je prípustné. Prečítal som si §53 Občianskeho zákonníka a jeden paragraf v Civilnom sporovom poriadku a začal som mať úsmev na tvári ale popritom som mal aj veľké nervy. Napísal som odvolanie proti uzneseniu. Prečítajte si čo som napísal súdu :
Okresný súd Martin
E. B. Lukáča 2A
036 01 Martin

Spisová značka : 5C/110/2016

Žalobca : Miroslav Košarišťan
Trvale bytom XXXXXXXXXXXXX, 036 01 Martin
Nar. : XXXXXXXXXXXXXX
Občan Slovenskej republiky

Žalovaný : TRILA Finance, s. r. o.
So sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO : 47 505 494
Spoločnosť s ručeným obmedzením zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. : 93656/B Zast. : Ing. Michal Vojtáš, konateľ

Právne zast. : MALOVIC s. r. o.
So sídlom Račianska 22/A, 831 02 Bratislava
IČO : 47 231 980
Spoločnosť s ručeným obmedzením zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. : 69564/B
Zast. : JUDr. Katarína Malovičová, advokátka a konateľka, zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 3876

Vyjadrenie žalobcu k uzneseniu o zmene účastníka Silverside, a. s., v konaní spisová zn. 5C/110/2016 zo strany žalovaného.

Nesúhlasím s uznesením 5C/110/2016 o zmene účastníka konania.
Nesúhlasím s pristúpením nového účastníka Silverside, a. s. do konania. Nesúhlasím s vystúpením účastníka konania Trila Finance, s.r.o.

Ako spotrebiteľ som podal žalobu na Okresnom súde Martin, aby som sa súdnou cestou vysporiadal s nebankovou spoločnosťou Trila Finance, s. r. o.
Predmetom žaloby je päť zmlúv o pôžičke (5 pôžičiek). Viď žaloba v spise.

Čo sa týka štyroch zmlúv o úvere (4 pôžičiek), ktoré sú už vyplatené žalobcom, žalobca má nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia od žalovaného.
Viď žaloba v spise.
Čo sa týka poslednej piatej nezaplatenej pôžičky, má žalovaný nárok len na zaplatenie zostatku istiny 205 eur.
Sumu 205 eur žalobca chce vrátiť žalovanému potom ako žalovaný vydá žalobcovi bezdôvodné obohatenie. Viď žaloba v spise.

Čo sa týka poslednej nezaplatenej pôžičky, túto pravdepodobne odkúpila spoločnosť Silverside, a. s., čo možno považovať ako nekalú praktiku zo strany žalovaného Trila Finance, s.r.o.
Žalovaný sa pravdepodobne chce vyhnúť povinnosti vydať žalobcovi bezdôvodné obohatenie a oklamať žalobcu. (Zmena účastníka konania).

Ak súd nezmení uznesenie, žalobca bude nútený proti Okresnému súdu Martin podniknúť všetky právne kroky a žiadať od súdu primerané finančné zadosť učinenie.

Podľa §53 ods. 4 Obč. zák. Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré : písm. b) dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa.

Je neprípustné, aby bol žalovaný Trila Finance, s. r. o vylúčený z konania, pretože existujú štyri právne tituly uzatvorené medzi žalobcom ako spotrebiteľom a žalovaným ako veriteľom/dodávateľom Trila Finance, s. r. o., ktoré sú predmetom žaloby.

Vystúpením žalovaného z konania by boli porušené/ohrozené moje práva na spravodlivý súdny proces podľa Ústavy SR a bola by ohrozená vymožitelnosť môjho práva – vydanie bezdôvodného obohatenia od žalovaného Trila Finance, s. r. o. žalobcovi.

Takýto postup súdu je porušovanie Ústavy SR, je to maximálna drzosť súdu voči žalobcovi – poškodzovanie žalobcu ako spotrebiteľa, odňatie Ústavného práva na spravodlivý súdny proces a odňatie/marenie vymožitelnosti práva žalobcu.

Žiadam súd o okamžitú nápravu. Aby som nebol nútený podať podnety/sťažnosti na všetky možné inštitúcie a žiadať od Okresného sudu primerané zadosťučinenie za poškodzovanie práv žalobcu ako spotrebiteľa.

Aj pani Doc. JUDr. Luciu Žitňanskú, PhD. Ministerku spravodlivosti SR toto bude určite zaujímať ako sa koná na Okresnom súde v Martine.

Spoločnosť Silverside,a. s. môže byť do konania v rámci spravodlivého súdneho procesu, sprístupnená len ako ďalší účastník konania.

V Martine dňa 23.1.2017 Košarišťan Miroslav

A dnes 2.2.2017 mi prišlo zo súdu uznesenie, že sa uznesenie o zmene účastníka zrušuje v celom rozsahu, súd mi dal za pravdu, ja som k zmene nedal súhlas, aj s odvolaním súhlasil súd, hlavná vec, že na konci uznesenia bolo napísané, že odvolanie nie je prípustné no a súd priznal že pochybil pri výklade a aplikácii citovaného ustanovenia §80 ods. 1 CSP (Civilný sporový poriadok, aby ste si niekto skratku nepomýlili s centrom správnej pomoci). Takže bojujeme !!! Naučme aj sudcov ako majú rozhodovať v spotrebiteľských sporoch. Si predstavte, že sa nebránim v tomto prípade a na pojednávaní by som žiadal, aby mi TRILA FINANCE vydali bezdôvodné obohatenie a sudkyňa by povedala, že TRILA FINANCE v konaní už nie je aktívne legitimovaná….takže POZOR AJ NA TAKÉTO PRÍPADY !!!…Vymáhači Silverside pôjdu do pi.e a TRILA FINANCE mi musí vrátiť súdnou cestou cca 490 eur. Hlavne si poriadne prečítajte obsah odvolania proti uzneseniu čo som napísal na súd.

No a dňa 10.8.2017 bolo druhé pojednávanie. Od žalovanej strany sa nikto nedostavil. Sudkyňa ukončila dokazovanie a povedala, že 13.9.2017 bude čítať rozsudok. Na moju otázku či môžem vedieť jej predbežný právny názor odpovedala, že pôžičky určí ako bezúročné a bezpoplatkové, lenže musí skontrolovať moje platby. Či sa potom odvolajú alebo nie nevadí. Už sa teším na sumu 495 Eur a veľmi sa teším z ďalšieho víťazstva nad úžerníkmi. Teraz sú na rade SMSCREDITS súdnou cestou.
Takže nestojíme na okraji priepasti, urobme krok späť a bránime sa. Všetko čo potrebujeme vedieť aby sme zvíťazili sa nachádza na internete. Nebuďme leniví a učme sa. Nepoužívajme PC alebo tablety, mobily len pre zábavu. Nenechávajme naše problémy, aby sa dostali až k exekútorom. Potom je to už horšie.

S pozdravom NA CENTRUM.

Miroslav Košarišťan Csp

Kat nebankoviek.

One thought on “ Povedali mi, že keď nemám z čoho zaplatiť dlh, tak pôjdem do basy.

 • 19. septembra 2017 at 16:05
  Permalink

  p. Miroslavovi Kosaristanovi

  Je to tak, ako písete, aj ja ako 62 rocná dochodkyna bez právnického vzdelania som 3x vyhrala spor s nebankovkami bez advokátov.
  Vela mi pomohli z Ministerstva spravodlivosti SR. Nesmieme sa nechat oklamat.
  Bolo by treba medzi dochodcami este vacsiu osvetu ohladom úverov a spolocnostiam s nekalymi praktikami ihned odobrat licenciu. Kolkym ludom znicili zivot?

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

X

Pin It on Pinterest

X